ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HHDETUINMAN.NL

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Hovenier: De eigenaar van HHDETUINMAN.nl, de heer S.J.H. Harremeijer.
B. Hovenierswerkzaamheden:
1. Het uitvoeren van tuinbouwkundige en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van tuinen.
Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
2. Het leveren van benodigde materialen voor de onder punt 1. genoemde werkzaamheden.
3. Het geven van adviezen en begeleiding, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de
uitvoering van deze werkzaamheden.
C. Opdrachtgever:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan hovenier opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of
het leveren van goederen, als onder B. omschreven.
D. Aangenomen werk:
Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en hovenier zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.
E. Vrij of regiewerk:
Alle werkzaamheden als bedoeld onder B. welke niet zoals sub D. omschreven, tussen opdrachtgever en hovenier zijn overeengekomen.
F. Uurloon:
De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
G. Materialen zijn:
– Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
– Zand, grond, teelaarde en compost.
– Dode materialen: alle overige producten en materialen.
H. Bedragen en prijzen:
Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen,
inclusief BTW.

Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking
De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk of van koop en verkoop, door hovenier gedaan aan of aangegaan met derden.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden voorwaarden geacht door opdrachtgever en hovenier
te zijn geaccepteerd.

Artikel 3 De offerte/het aanbod
1. Hovenier brengt, indien niet schriftelijk anders overeengekomen, de offerte op schrift uit.
2. De offerte is voorzien van een dagtekening en is vrijblijvend, tenzij uit de offerte anders blijkt.
3. Hovenier behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekenkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.
4. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan hovenier wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan hovenier retour worden gezonden.
5.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren, aan hovenier betalen in geval hovenier wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering goederen wordt gegeven.

Artikel 4 Overeenkomsten
Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij of regiewerk en/of overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en aanvullingen en/of wijzigingen die hierop betrekking hebben, worden eerst door schriftelijke bevestiging van hovenier voor hem bindend.
De inhoud van de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Leveranties
1. Alle leveranties welke door hovenier geschieden, worden, voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen, in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. Hovenier zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal.
3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door hovenier, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten.

Artikel 6 Wijzigingen in aangenomen werk
1. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
2. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden verrekend.

Artikel 7 Transportrisico’s
Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van hovenier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 Uitvoerbaarheid van de opdracht
a. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden.
Indien naar het oordeel van hovenier de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien, kan worden uitgevoerd, heeft hovenier het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.
Hierbij heeft hovenier het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is.
b. Overmacht.
1. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever.
Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn van drie maanden, zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
2. Onder overmacht aan de zijde van opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de hovenier de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
3. Overmacht aan de zijde van hovenier.
Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij hovenier tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, neemt hovenier contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 9 Afspraken door degenen die werkzaamheden verrichten in opdracht van HHDETUINMAN.nl
Afspraken of overeenkomsten met personen die werkzaamheden verrichten in opdracht van HHDETUINMAN.nl binden hovenier niet, tenzij hovenier deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 10 Oplevering
Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke
oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever mededeling is gedaan.
Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en hovenier daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
Hovenier is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van hovenier.
Hovenier vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze als gevolg van uitvoering van de overeenkomst worden toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van hovenier.
Hovenier is voor bovengenoemde schade aansprakelijk tot een bedrag van maximaal € 500.000,00 per gebeurtenis. Indien de opdrachtgever een hogere aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient dit in de uitnodiging tot de uitbreng van de offerte te worden bepaald. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 1.135.000,00 worden gesteld. Onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van hovenier beperkt tot de hoogte van het overeengekomen te verzekeren bedrag. Hovenier sluit ter dekking van de hierboven bedoelde aansprakelijkheid een zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen voor het bedrag van ten minste vijfhonderdduizend euro per gebeurtenis dan wel voor het eventueel hoger bedrag dat in het contract is vastgelegd.
De eventuele aansprakelijkheid van hovenier voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de, voor het geleverde, overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van hovenier niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien hovenier de identiteit van zijn leverancier van dode materialen aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken, teneinde vergoeding van schade te verkrijgen.
Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat hovenier niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.
De opdrachtgever vrijwaart hovenier voor aanspraken van derden jegens hovenier indien hovenier schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij hovenier bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

Artikel 12 Betalingen
1. Fakturen dienen te zijn betaald binnen veertien dagen na faktuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Indien hovenier een langer krediet dan veertien dagen na factuurdatum toestaat, dan wel dit ten onrechte door de opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte daarvan, aan hovenier een rente verschuldigd zijn ter hoogte van het wettelijke rentepercentage.
3. Aan personen die werkzaamheden verrichten in opdracht van HHDETUINMAN.nl en die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Artikel 13 Kosten in geval van geen of niet-tijdige betaling
Alle kosten voortvloeiende uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 14 Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging
1. Bij het overlijden van hovenier, dan wel bij liquidatie of ontbinding van
de onderneming van hovenier, vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt het hoveniersbedrijf op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij vrij of regiewerk het tot het ogenblik van overlijden verschuldigde, berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
2. Bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever.

Artikel 15 Klachten en wanprestaties
1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk als van de geleverde materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of de geleverde materialen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen schriftelijk te zijn ontvangen.
2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de geleverde materialen zijn niet ontvankelijk indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.

Artikel 16 Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden
Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:
a. Hovenier zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
b. De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever.
De kosten van de afvalberging zullen de afnemer, desgewenst separaat, in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Prijswijzigingen
Bij de uitvoering van eenmalige werkzaamheden alsmede bij de onderhoudswerkzaamheden is de opdrachtnemer gerechtigd tussentijds wijzigingen in de prijs respectievelijk prijsdelen aan te brengen. Dit geldt ten gevolge van wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en soortgelijke wetten/besluiten en beschikkingen van overheidswege.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van hovenier, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

Artikel 19 Onderhoudswerkzaamheden
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud en renovatie, als bedoeld in artikel 1b, sub 2, worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van vier maanden.

Artikel 20 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn onderworpen aan de beslissingen van de bevoegde rechter. Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden gaan partijen hiermede akkoord.
De algemene voorwaarden zijn op 14 augustus 2006 vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06086450.